Asurlular Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

Asurlular, Eskiçağ’da Yukarı Mezopotamya’da, Asur denilen ülkede yaşayan bir kavimdir. Bunların, Orta Asya’dan göç edenlerle Arabistan’dan gelen Samilerin karışmasından oluşan bir topluluk oldukları anlaşılmaktadır.

Asurlular, daha sonraları Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’ı alarak Eskiçağın en güçlü devletlerinden birini kurmuşlardır. Asurlular, uzunca bir süre önemli bir varlık göstermediler.

Aşağı Mezopotamya devletlerinin egemenliği altında yaşadılar. İ.S. 2000 yıllarında Sargon adında bir kral, Asurluları yönetimi altında toplayarak bağımsız bir devlet kurmayı başardı. Bu sırada Asurlulardan bazı gruplar, Anadolu’ya gelerek ticaret kolonileri meydana getirdiler. Bu kolonilerin en önemlisi, Kayseri yakınlarındaki Kaneş (Kültepe) şehrinde bulunuyordu. Öteki Asur Kaneş’e bağlı idi.

Asur tüccarları, Anadolu ile anavatanları arasında büyük kervanlar işleterek ticareti geliştirdiler. Bunların, siyasal bir üstünlükleri yoktu. Yerli yöneticilerin buyrukları altında idiler. Anadolu’da ele geçen ilk yazılı belgeler bu dönemden kalmıştır.

Asur devleti, daha sonra önemini yitirdi. İ.Ö. XV, yüzyılda Mitannilerin (Hurriler) egemenliği altına girdi. Hititlerin, Mitannileri yemesiyle yeniden bağımsızlığına kavuştu. Asurlular. komşularıyla savaştılar. Kuzeylerinde bulunan boylara egemenliklerini tanıttılar. Suriye ve Palestiree kadar olan yerleri ülkelerine kattılar. Fakat bu parlak devir uzun sürmedi.

Asurlular, Kargamış Hititlerine yenildiler. Ancak İ.Ö. -IX. yüzyılda durumlarını düzeltebildiler. Asur kralları, komşu ülkelere korkunç saldırılarda bulundular. Ele geçirdikleri yerleri yağma ettiler ve haraca bağladılar. İ.Ö. 745 yılında hükümdar olan III. Tiglatpileser. Urartuları yenilgiye uğrattı. Sincar’ı, buraya yerleşen Aramilerden aldı. Halep’i ele geçirdi.

Suriye’yi de ülkesine kattı. Ölümünden sonra komutanlarından II. Sargon kral oldu. I.I. Sargon, İsrail devletini yıktı. Suriye ve Palestin’i bütünüyle yönetimi altına aldı. Arabistan içlerine kadar seferler yaptı. Kıbrıs’ı ele geçirdi. Onun zamanı, Asur devletinin en parlak devri oldu. Oğlu Sanherip, Babil hükümdarını yendi. Kaide’yi aldı. Ninova’yı başkent yaptı. Asarhaddon, Mısır’ı aldı. Asurbanipal, Aşağı Mısır’ı ele geçirdi. Elam’ı aldı, buranın halkını yok etti.

İ.Ö. VII. yüzyılın ortalarında Asur imparatorluğu en geniş sınırlarına erişmiş bulunuyordu. Anadolu’da Kapadokya’dan İran körfezine ve Mısır’a kadar uzanan ülkeler Asurluların yönetimi altında idi. Fakat. Asurluların artık sonu gelmişti. Onların kanlı ve korkunç yönetimlerine karşı her yanda ayaklanmalar çıktı.

Asurlular, kendilerine çok güvendikleri için zevk ve eğlenceye dalmışlardı. Bu durumdan yararlanan Medler, Asurluların egemenliğinden kurtularak Iran’da güçlü bir devlet kurdular. Medlerle Babilliler birleşerek Ninova’yı aldılar. Burasını bütünüyle yıkıp yaktılar (İ.Ö. 612). Asur ülkesini de aralarında paylaştılar.

Asur kralları, hiç bir koşula bağlı olmadan ülkelerini istedikleri gibi yönetmişler, ele geçirdikleri yerlerin halkına çok kötü davranmışlardır. Onlardan, tutsaklara yaptıkları kötülükleri gösteren birçok kabartma kalmıştır. Asurlular, bu zalimlikleri;re sanki övünmüşlerdir.

Asurluların, ücretli askerlerden kurulu, çok düzenli ve disiplinli orduları vardı. Bunlar, her zaman savaşa hazır bulundurulurdu. Asurluların kanunları çok şiddetli idi. İdam cezaları, eziyet çektirilerek yerine getirilirdi. Suçluların derileri yüzdürülür, gözleri oyulurdu.

Asurlular, her yönden Sümerlerin ve Babillilerin etkisi altında kalmışlar, onların uygarlıklarını benimsemişlerdir. Ünlü Asur kralı, Asurbanipal, kendi zamanıyla ve daha önceki dönemlerle belgeleri ve Babil edebiyatının bütün önemli metinlerinin kopyalarını Ninova sarayındaki kütüphanesinde toplatmıştır. Londra’da British Museum’da bulunan bu kütüphanedeki belgeler, Ön Asya tarihini aydınlatması bakımından çok önemlidir.

Asurlular, kabartma sanatında ve heykeltraşlıkta başarılı ol muşlardır. Asur krallarının zaferlerini ve av sahnelerini canlandıran kabartamalar, iki kanatlı arslanla Nemrut tapınağındaki arslan heykelleri başarılı sanat eserleridir. Asurlular. Asur ve Ninova şehirlerinde, yüksek setler üzerinde surlarla çevrili büyük saraylar ve tapınaklar yapmışlardır.Kommentare

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.